ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych

tel: 603 131 231

tel: 605 066 115

osrodek@poczta.pl

Napisz do nas

Ośrodek Badań Psychologicznych usytuowany w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Broniewskiego 65B to firma z wieloletnim, ugruntowanym doświadczeniem w branży badań psychologicznych (potocznie nazywanych psychotechnicznymi, lub psychotestami).

Zbudowaliśmy rozpoznawalną na rynku markę w oparciu o profesjonalizm psychologów, wysoki standard i jakość oraz szeroki wachlarz oferowanych usług, jak i satysfakcję klientów.
 
Wykonujemy badania psychologiczne i psychotechniczne pracowników i kandydatów na pracowników różnych grup zawodowych. Badania wykonujemy w siedzibie ośrodka codziennie od poniedziałku do piątku – indywidualnie bądź w zorganizowanych i ustalonych wcześniej grupach i terminach.

 

Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych oraz zainteresowane firmy. 

OFERTA BADAŃ

 • kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii zawodowego prawa jazdy (badania zarówno wstępne jak i okresowe kat. B, B+E, C, C+E, D, D+E, T)
 • kierowców i kandydatów na kierowców pojazdów służbowych (badania zarówno wstępne jak i okresowe – kat. B)
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu (wstępne jak i okresowe, wszystkich kategorii prawa jazdy)
 • instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy oraz egzaminatorów (wstępne jak i okresowe, wszystkich kategorii prawa jazdy)
 • kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne (wstępne jak i okresowe, wszystkich kategorii prawa jazdy)
 • kierowców z zatrzymanym prawem jazdy (po prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, po przekroczeniu 24 punktów karnych, po spowodowaniu wypadku drogowego w którym są ranni bądź ofiary śmiertelne)
 • operatorów wózków widłowych (wózków jezdniowych z napędem silnikowym)
 • operatorów suwnic w tym sterowanych z poziomu roboczego, również drogą radiową
 • operatorów suwnic bramowych
 • operatorów podestów ruchomych (przejezdnych)
 • operatorów pomostów (przejezdnych) i żurawików
 • operatorów wyciągów towarowych i układnic magazynowych
 • operatorów dźwignic linotorowych
 • operatorów urządzeń mechanicznych
 • operatorów dźwigów (wszystkich typów)
 • operatorów żurawi (wszystkich typów)
 • pracowników wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 metrów (również przy liniach napowietrznych)

 • pracowników pracujących przy urządzeniach energetycznych pod napięciem
 • osób pracujących na stanowiskach w energetyce (prace pod napięciem) 
 • operatorów koparek
 • operatorów ładowarek
 • operatorów koparko-ładowarek
 • operatorów spycharek
 • operatorów maszyn budowlanych i drogowych
 • operatorów innych maszyn i sprzętu wymaganych odrębnymi przepisami
 • pracowników wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
 • pracowników zatrudnionych w górnictwie (dla wszystkich stanowisk wymagających badań psychologicznych/psychotechnicznych)
 • kierowców i kandydatów na kierowców w górnictwie (w tym pojazdów technologicznych) (wstępne i okresowe, wszystkich kategorii prawa jazdy)
 • operatorów sprzętu, maszyn i urządzeń w górnictwie
 • spawaczy i elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych do 1kV
  i powyżej 1 kV
 • strzałowych i wydawców materiałów wybuchowych
 • pracowników ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • strażników miejskich
 • kandydatów do straży pożarnej
 • inspektorów transportu drogowego
 • detektywów
 • kandydatów do wykonywania zawodów prawniczych (asesorów, sędziów, prokuratorów, kuratorów, komorników)
 • osób ubiegających się o lub posiadających pozwolenie na broń
 • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalności gospodarczej, albo zatrudnionych bezpośrednio przy wytwarzaniu i obrocie materiałów wybuchowych lub broni

KORZYŚCI

Korzyści płynące z działalności Ośrodka Badań Psychologicznych dla firm i osób indywidualnych:

 • badanie psychologiczne kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego lub zaświadczenia psychologicznego o zdolności do wykonywania pracy bądź zadań na określonym stanowisku pracy
 • pełna informacja zwrotna o uzyskanych wynikach badań w zakresie wymaganych funkcji, przekazywana osobie badanej,
 • wskazania dotyczące bezpiecznego zachowania się na stanowisku pracy w powiązaniu ze sprawnością psychofizyczną i występującymi możliwymi zagrożeniami na stanowisku pracy,
 • trafna, rzetelna diagnoza oparta o standaryzowane metody badawcze (testy psychologiczne i aparaty do badań psychologicznych) która zapewnia:
 • wysoką efektywność podczas wykonywania zadań przez pracowników,
 • zmniejsza ryzyko i ewentualne koszty firmy z powodu eliminowania błędów w pracy,
 • ogranicza ryzyko wypadków mogących powstać z przyczyny pracownika,
 • zapewnia efektywny, trafny dobór pracowników do wykonywania określonych zadań,
 • wskazuje niebezpieczeństwa i zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników,
 • umożliwia racjonalne i skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Do kogo adresowana jest nasza oferta?

Ośrodek Badań Psychologicznych świadczy usługi klientom indywidualnym, firmom i ich pracownikom oraz pacjentom Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (Placówek Medycyny Pracy).