ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych

tel: 603 131 231

tel: 605 066 115

osrodek@poczta.pl

Napisz do nas

KORZYŚCI

Korzyści płynące z działalności Ośrodka Badań Psychologicznych dla firm i osób indywidualnych:

  • badanie psychologiczne kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego lub zaświadczenia psychologicznego o zdolności do wykonywania pracy bądź zadań na określonym stanowisku pracy
  • pełna informacja zwrotna o uzyskanych wynikach badań w zakresie wymaganych funkcji, przekazywana osobie badanej,
  • wskazania dotyczące bezpiecznego zachowania się na stanowisku pracy w powiązaniu ze sprawnością psychofizyczną i występującymi możliwymi zagrożeniami na stanowisku pracy,
  • trafna, rzetelna diagnoza oparta o standaryzowane metody badawcze (testy psychologiczne i aparaty do badań psychologicznych) która zapewnia:
  • wysoką efektywność podczas wykonywania zadań przez pracowników,
  • zmniejsza ryzyko i ewentualne koszty firmy z powodu eliminowania błędów w pracy,
  • ogranicza ryzyko wypadków mogących powstać z przyczyny pracownika,
  • zapewnia efektywny, trafny dobór pracowników do wykonywania określonych zadań,
  • wskazuje niebezpieczeństwa i zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników,
  • umożliwia racjonalne i skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Do kogo adresowana jest nasza oferta?

Ośrodek Badań Psychologicznych świadczy usługi klientom indywidualnym, firmom i ich pracownikom oraz pacjentom Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (Placówek Medycyny Pracy).